2022. aastast muutub loomade arvu teatamise kord

Alates 2022. aastast muutub loomade arvu teatamise kord. Selleks, et olla võimalikult hästi valmis taudide ennetamiseks ja tõrjumiseks, on vaja, et loomade arvu andmed PRIA põllumajandusloomade registris oleksid ajakohased ja korrektsed, kirjutab PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin.

Mida tuleb loomade arvu teavitamisel silmas pidada?

Loomade arvu muutusest ei tule teavitada individuaalselt identifitseeritud ja registrisse kantud loomade (veised, piisonid, hobuslased, uuest aastast ka lambad ja kitsed) puhul, sest nende loomaliikide osas on iga loom registrisse kantud individuaalselt. Nimetatud loomade andmete esitamine toimub viie tööpäeva jooksul peale loomaga toimunud sündmuse toimumist.

Registrisse ei kanta ka lemmikloomi: koer, kass, valgetuhkur, selgrootud (v.a mesilased, molluskid ja vähid), dekoratiivkala, kahepaikne, roomaja, lind (v.a kana, kalkun, pärlkana, part, hani, vutt, tuvi, faasan, nurmkana ja silerinnaline lind), närilised ja küülikud. NB! Silmas tuleb pidada, et kui nimetatud loomi peetakse ärilisel eesmärgil, siis ei loeta seda lemmikloomapidamiseks ja ka nende arvust tuleb PRIAt teavitada.

Teiste loomaliikide puhul peab loomapidaja edaspidi tagama, et registris oleks iga ettevõtte ja tegevuskoha kohta iga peetava loomaliigi puhul kalendrikuu viimase kuupäeva loomade arv. Näiteks, kui loomapidajal oli 31. detsembri seisuga kümme siga, aga 31. jaanuari seisuga 16 siga, siis tuleb loomapidajal hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks (antud näite puhul 5. veebruariks) registrile esitada uus sigade arv. Kui loomapidajal aga oli nii 31. detsembril kui ka 31. jaanuaril kümme siga, siis uut sigade arvu teavitada ei ole vaja, isegi juhul kui jaanuari keskpaigas toimus korraks konkreetses registrisse kantud ettevõttes või tegevuskohas sigade arvus muutus. Kui loomapidaja ei teavita kalendrikuu 5. kuupäevaks registrile uut loomade arvu, arvestatakse konkreetse kuupäeva seisuks loomapidaja poolt registrile kõige viimane esitatud loomade arv.

Muudatuste tõttu muutuvad kehtetuks ka senised sigade, mesilasperede ning lammaste ja kitsede arvude teatamise korrad. Kui varem tuli sigade arvu registrile teatada neli korda, mesilasperede arvu kaks ja lammaste ning kitsede arvu üks kord aastas, siis 2022. aastast alates teatamise kord muutub. Sigade ja mesilaste puhul peab registris olema fikseeritud kalendrikuu viimase päeva loomade/perede arv. Lambad ja kitsed identifitseeritakse individuaalselt ning nende puhul igakuist arvu teatamist ei toimu.

Kindlasti tekib mesilaste pidajatel küsimus, et kas ta peab talvel iga kuu hakkama kontrollima, mitu peret tarudes talvitub. Ei, seda tegema ei pea. Kui talvel tarudes talvituvate mesilastega midagi erakorralist ei juhtu, siis tuleb perede arvu teatamisel mesilasperede arvuks arvestada talvituma läinud ning registrile teatatud perede arv.

Esmakordselt tuleb kõigil loomapidajatel ja mesinikel enda ettevõtte või tegevuskohas peetavate loomade arv (mesilaste puhul perede arv) registrile teatada hiljemalt 5. jaanuariks 2022. aastal ning seda 2021. aasta 31. detsembri seisuga. Esmakordne teavitus tuleb teha ka neil loomapidajatel ja mesinikel, kes on teinud teavitused enne 31. detsembrit 2021.

Kuidas loomade arvu teatada?

Loomade arvu teatamise teenuse leiab e-PRIA-s:

  • Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine
  • Pabervormid loomade arvu teatamiseks leiab PRIA kodulehekülje aadressilt https://www.pria.ee/registrid/loomade-register (loomaliigi lehelt).
  • Vajadusel saab lisainfot saates kirja e-posti aadressil loomade.register@pria.ee või helistades PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Viited:

Loomatervise määrus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0429

Maaeluministri määrus nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded“: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112021002?leiaKehtiv

PRIA koduleht: https://www.pria.ee/registrid/loomade-register

Foto: Helena Lagle Tiks. Lambad Kumari laiul.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: